Prekės ženklo registracija

Šuo metu Lietuvos Respublikoje yra trys išimtinių teisių į prekių ženklą gavimo keliai:

Nacionalinis kelias - paduodant paraiškas tiesiai VPB pagal Prekių ženklų įstatymą;

Tarptautinis kelias - pagal Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolą, pagal kurį tarptautinės ženklų registracijos suteikta apsauga išplečiama Lietuvos Respublikoje;

Regioninis kelias - pagal ES Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, pagal kurį prekių ženklas, įregistruotas kaip Bendrijos ženklas ES Vidaus rinkos derinimo tarnyboje (OHIM), yra saugomas Lietuvoje.

Pareiškėjas, norintis įregistruoti ženklą tik Lietuvoje, turi paduoti Valstybiniam patentų biurui paraišką. Vienam ženklui įregistruoti paduodama viena paraiška. Vienoje paraiškoje gali būti prašoma įregistruoti ženklą vienai ar daugiau prekių ir (ar) paslaugų klasių.

Ženklo įrašymas į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą yra patvirtinamas ženklo registracijos liudijimu. Įregistruotas ženklas galioja tik toms prekėms ir (ar) paslaugoms, kurios nurodytos liudijime. Pradinis ženklo registracijos galiojimo terminas yra 10 metų nuo paraiškos padavimo dienos. Pasibaigus šiam terminui, ženklo registracijos galiojimas gali būti pratęstas kiekvieną kartą ne ilgiau kaip 10 metų.