Registracijos eiga

Prieš susipažįstant su prekės ženklo registravimo eiga, svarbu žinoti iš ko gali būti sudaryti prekės ženklai.

Žymenys, iš kurių gali būti sudaryti prekės ženklai:

  • žodžių, asmenų pavardžių, vardų, meninių pseudonimų, juridinių asmenų pavadinimų, šūkių;
  • raidžių, skaitmenų;
  • piešinių, emblemų;
  • erdvinių formų (gaminių išorinio vaizdo, jų pakuotės ar talpyklos);
  • spalvos ar spalvų derinio, jų kompozicijos;
  • bet kokio šio 1 – 5 punkte nurodytų žymenų derinio.

Norint įregistruoti prekės ženklą Lietuvoje, pirmiausiai reikia paduoti Valstybiniam patentų biurui paraišką. Vienam ženklui įregistruoti paduodama viena paraiška. Vienoje paraiškoje gali būti prašoma įregistruoti ženklą vienai ar daugiau prekių ir (ar) paslaugų klasių.

Valstybinis patentų biuras neatlieka ekspertizės dėl galimo trečiųjų asmenų teisių pažeidimo, t.y. netikrina pareikšto registruoti prekių ženklo galimo klaidinamo panašumo į pareikštus registruoti ar įregistruotus kitų pareiškėjų prekių ženklus. Todėl pareiškėjas (jo atstovas), prieš paduodamas paraišką Valstybiniame patentų biure, turėtų atlikti paiešką duomenų bazėse.

Pirmiausiai VPB svetainės skyriuje „Paieška duomenų bazėse“ „Prekių ženklai“ reikia patikrinti norimą registruoti žodinį ženklą: ar jis nėra tapatus ar panašus į pareikštus registruoti ar įregistruotus prekių ženklus Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre.

Taip pat reikia atlikti Lietuvos Respublikoje galiojančių prekių ženklų paiešką duomenų bazėse: www.wipo.int/madrid/en ir http://oami.europa.eu.

Prekių ženklų registravimo taisyklių ZR/03/2004 II skyriaus II – XIV skirsniuose išaiškinta paraiškos padavimo tvarka ir nurodyti reikalavimai paraiškos dokumentams.

Prašymas įregistruoti ženklą ir išduoti prekių ženklo liudijimą (ZP-1/2004 forma) pateiktas VPB svetainės skyriuje Prašymų formos.

Mokesčio už paraiškos padavimą dydis priklauso nuo registruojamų klasių skaičiaus kiekio: už vieną klasę – 240 Lt, už kiekvieną sekančią – po 120 Lt. Mokesčių už prekių ženklo registravimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą dydžiai nurodyti skyriuje VPB įkainiai.

Banko rekvizitai ir reikalavimai mokestiniams dokumentams nurodyti čia.

Valstybinis patentų biuras per 1 mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos atlieka formalią paraiškos dokumentų ekspertizę pagal Prekių ženklų įstatymo 13 straipsnio 1 dalį. Atlikęs įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje numatytus veiksmus, VPB išsiunčia pareiškėjui ar jo atstovui paraiškos priėmimo pažymą (prašymo įregistruoti ir išduoti prekių ženklo liudijimą antrą egzempliorių su užpildytais VPB rekvizitais, kuriame nurodyta paraiškos padavimo data ir paraiškai suteiktas numeris).

Nuo paraiškos padavimo datos pareiškėjas įgyja pirmumo teisę į ženklą. Nuo šios datos iki ženklo registracijos liudijimo išdavimo datos suteikiama laikina teisinė apsauga, kuri suteikia teisę reikšti pretenzijas kitam asmeniui įspėjant dėl teisių, numatytų įstatymo 38 straipsnyje, galimo pažeidimo.

Prekių ženklų paraiškos dokumentai pateikiami tiesiogiai VPB Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus 401 kabinete arba siunčiami paštu Valstybiniam patentų biurui adresu: Kalvarijų g. 3, LT-09310 Vilnius. Prekių ženklo paraiškos dokumentai nesiunčiami faksu ar elektroniniu paštu.